Άρθρο 13 - Παραδοσιακοί οικισμοί

Χωρίς επιτροπή και μόνο με βεβαίωση μηχανικού για

  • Κατασκευές πριν την πράξη χαρακτηρισμού  
  • Η ανεξαρτήτως χρόνου κατασκευής για οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων (Πόθια - Χώρα Καλύμνου)

 

Για οικισμούς κάτω των 5.000 κατοίκων (όλοι οι υπόλοιποι)

Υπάγονται οι κατηγορίες 2,3,4 και 5 του άρθρου 9 εφόσον ολοκληρώθηκαν πριν τις 28.7.2011 (η κατηγορία 1 είναι τα προ του 1975 οπότε πάνε με την παράγραφο 1)

  1. Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1, 10 και 11 του άρθρου 11 (η μεταβίβαση μπορεί να γίνει μετά την υποβολή αυτών των δικαιολογητικών και την πληρωμή του 30% του προστίμου, την δε ολοκλήρωση της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος ιδιοκτήτης )
  2. Υποβάλλεται αίτηση στην επιτροπή του άρθρου 12 με τα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 12 (εκ παραδρομής γράφει παρ. 3 του άρθρου 12)
  3. Η επιτροπή εξετάζει και διαπιστώνει το δικαίωμα υπαγωγής και στην συνέχεια δέχεται η απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει η όχι εργασίες προσαρμογής.
  • Σε περίπτωση που η επιτροπή επιβάλει εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον 4030 εντός 6 μηνών και ελέγχεται η ορθή εκτέλεση από ελεγκτή δόμησης (ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι)

Επιπλέον για Οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων (όλοι πλην Πανόρμου Καλύμνου)

Σε οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των υφισταμένων κτισμένων μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης

Παρατηρήσεις: Βλέπε διευκρινήσεις στην Εγκύκλιο 3 Νο 46

Ανεξάρτητα κτίσματα = Στατικά και λειτουργικά ανεξάρτητα και σε απόσταση από υφιστάμενες 

Υφιστάμενα κτίσματα = Υφιστάμενα με η χωρίς άδεια πριν την κήρυξη - η με άδεια και ολοκληρωμένο φέροντα ως τις 28/7/2011

1.Η διατύπωση είναι παραπλανητική ως προς το «πέραν των υφισταμένων κτισμένων μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού». Ενδέχεται να εννοεί «πέραν των υφισταμένων κτισμένων κατά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού».

2.Από 2.000 κατοίκους και πάνω δεν μας πειράζει να υπάρχει η υπέρβαση του 10% έτσι κι’ αλλιώς είτε σε υφιστάμενα είτε σε νέα και ανεξάρτητα κτίρια. Ο Πάνορμος στην τελευταία απογραφή είναι πάνω από 2.000 κατοίκους.

3.Από 2.000 κατοίκους και κάτω μπορούμε να έχουμε υπέρβαση του 10% σε υφιστάμενα ενιαία ακίνητα αλλά όχι σε νέα και ανεξάρτητα έτσι κι’ αλλιώς. Η ιδιότητα του υφιστάμενου έχει να κάνει με το συμπέρασμα 1. 

Το πλήρες άρθρο

Άρθρο 13 Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσειςσε παραδοσιακό οικισμό

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ή τμήματος πόλης ως παραδοσιακού, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό, τμήμα πόλης και σε παραδοσιακούς οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων, είτε έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δημοσίευση της πράξης χαρακτηρισμού είτε μεταγενέστερα, εφόσον προσκομίζεται τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναλύεται ότι η αυθαίρετη κατασκευή προσαρμόζεται και δεν αντίκειται στους γενικούς μορφολογικούς κανόνες που τίθενται από τις ειδικές διατάξεις.

 

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις των κατηγοριών 2 έως 5 του άρθρου 9, που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισμό κάτω των 5.000 κατοίκων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και έχουν ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού του οικισμού ως παραδοσιακού, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 1, 10 και 11 του άρθρου 11 απαιτείται και η υποβολή αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12 με συνημμένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 12.

β. Μετά την εξέταση των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στον παρόντα νόμο η επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης.

γ. Η επιτροπή του άρθρου 12 μπορεί να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25. Επίσης, η επιτροπή μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής.

δ. Οι εργασίες προσαρμογής εκτελούνται μετά την κοινοποίηση της απόφασης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη και την έκδοση σχετικής άδειας, εφόσον απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση σχετικής άδειας αυτή εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί η καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα έξι (6) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την πολεοδομική υπηρεσία ή από Ελεγκτή Δόμησης του ν. 4030/2011. Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία ελέγχου, αμοιβής και έκδοσης πορίσματος των Ελεγκτών Δόμησης.

3. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής η επιτροπή του άρθρου 12 επανεξετάζει το θέμα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος.

4. Η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία απαιτείται έγκριση της επιτροπής του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 2α του παρόντος άρθρου και την καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού του προστίμου, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

5. Η προθεσμία εξόφλησης του ειδικού προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 21, πέραν της καταβολής του 30% του ποσού του προστίμου, αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής κρίσης της επιτροπής στον ιδιοκτήτη.

6. Σε παραδοσιακούς οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητων νέων κατασκευών πέραν των τυχόν υφισταμένων κτισμάτων μετά την κήρυξη του οικισμού ως παραδοσιακού οι οποίες έχουν υπέρβαση μεγαλύτερη του 10% οποιουδήποτε όρου δόμησης.

7. Η επιτροπή μετά τη θετική κρίση της για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος εντός δύο (2) ημερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής