ΦΕΚ 694 Δ - Οι όροι δόμησης της Καλύμνου

ΠΔ 29/8/80 - ΦΕΚ 694Δ' 8/12/80. 

Το προεδρικό διάταγμα που ορίζει ειδικούς όρους δόμησης για όλους τους οικισμούς της Καλύμνου (πλην Βλυχαδιών).
  • Με διατάξεις που έρχονται συχνά σε αντίθεση με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της Καλύμνου,

  • με διατάξεις που ισχύουν μόνο στην Κάλυμνο αντίθετες με αυτές που ισχύουν στους υπόλοιπους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας. 

  • με διατάξεις που δεν εφαρμόζονται από το ίδιο το κράτος στα Δημόσια και Δημοτικά έργα ούτε από τους Οργανισμούς "Κοινής" Ωφέλειας,

  • με λογική υποτίθεται την προστασία του παραδοσιακού χαρακτήρα της Καλύμνου και την ανάπτυξή της,

Θεωρείται από αρκετούς από μας υπεύθυνο σε μεγάλο βαθμό για την υποβάθμιση και τον μαρασμό της Καλύμνου. 

ΠΔ/29-8-80 (ΦΕΚ-694/Δ/8-12-80) 
 "Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των οικισμών του Δήμου Καλυμνίων (Κάλυμνος) και καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως εις αυτούς και εις τας εκτός αυτών περιοχάς".
'Εχοντες υπ'όψει: 
1. Τας διατάξεις του ΝΔ/17-7-23 "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν και ειδικώτερον των Αρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2) και Αρθ-11 αυτού. 
2. Τας διατάξεις του ΝΔ-8/73 "περί ΓΟΚ", ως ετροποποιήθη δια του ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α) και ειδικώτερον των Αρθ-68, Αρθ-69, Αρθ-70, Αρθ-71, Αρθ-72, Αρθ-79 (παρ.6) ως αύτη αντικατεστάθη δια 
της παρ.1 του Αρθ-4 του Ν-622/77 "περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοσιν οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κλπ." (ΦΕΚ-171/Α), Αρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. 
3. Τας διατάξεις του Ν-1032/80 "περί συστάσεως Υπουργείου ΧΟΠ" (ΦΕΚ-57/Α) και ειδικώτερον των Αρθ-2, Αρθ-3 και Αρθ-7 αυτού. 
4. Την από 22-3-80 εισήγησιν - αιτιολογικήν έκθεσιν της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7). 
5. Την υπ'αρ.Γνωμ-667/80 του ΣτΕ προτάσει του Υπουργού ΧΟΠ. 
Αποφασίζομεν: