ΑΡΘΡΟΝ 9. Εκτός οικισμών

ΑΡΘΡΟΝ-9. 


           1.  'Οροι  και  Περιορισμοί  δομήσεως  των  γηπέδων  των  κειμένων εκτός  των  ορίων  των  εν  τω  Αρθ-1  του  παρόντος  οικισμών  και  εντός των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου  Καλυμνίων  ορίζονται,  οι προβλεπόμενοι  δια  του  ΠΔ/6-10-78  "περί  καθορισμού  όρων  και περιορισμών  δομήσεως  των  γηπέδων  των  κειμένων  εκτός  των ρυμοτομικών  σχεδίων  των  πόλεων  και  εκτός  των  ορίων  των  νομίμως υφισταμένων  προ  του  έτους  1923  οικισμών"  (ΦΕΚ-538/Δ/78). 
           2.  Δια  την  αυτήν  ως  άνω  περιοχήν  της  παρ.1  του  παρόντος άρθρου  ισχύουν  και  οι  διατάξεις  του  Αρθ-3  πλην  των  παρ.7  και  13 αυτού,  και  του  Αρθ-7  πλην  της  παρ.4  αυτού. 
       Εις  τον  Υπουργόν  ΧΟΠ  αναθέτομεν  την  δημοσίευσιν  και  εκτέλεσιν του  παρόντος  Διατάγματος. 
                                                             
Εν  Αθήναις  τη  29  Αυγούστου  1980