ΑΡΘΡΟΝ 8. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 8. ΓΕΝΙΚΑΙ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

           1.  Δια  την  χορήγησιν  οιασδήποτε  αδείας  δι'  ανέγερσιν  νέου κτιρίου  ή  προσθήκης  ή  επισκευής  κλπ.  ως  και  κατεδαφίσεως  ή καθαιρέσεως  στοιχείων  εξ  υπαρχουσών  οικοδομών,  απαιτείται,  πέραν των  απαιτουμένων  υπό  των  κειμένων  σχετικών  διατάξεων  στοιχείων και  η  υποβολή  δύο  τουλάχιστον  φωτογραφιών  δια  των  οποίων  θα αποδεικνύεται  η  θέσις  του  οικοπέδου  μετά  του  τυχόν  υπάρχοντος κτίσματος  και  αι  όμοροι  ιδιοκτησίαι  μετά  των  εντός  αυτών κτισμάτων.  Αύται  δέον  να  θεωρούνται  υπό  της  Δημοτικής  Αρχής. 
           2.  Προ  της  εκδόσεως  αδείας,  ανεγέρσεως  νέας  οικοδομής, επισκευής,  αποκαταστάσεως,  προσθήκης  ή  κατασκευής  έργων, κατεδαφίσεως  ή  καθαιρέσεως  στοιχείων  οικοδομών  απαιτείται 
έγκρισις  της  ΕΕΑΕ.
            3.  'Αδειαι  εκδοθείσαι  μέχρι  της  δημοσιεύσεως  του  παρόντος και  μη  εφαρμοσθείσαι  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  αναθεωρούνται  εν  όλω  ή δια  τας  υπολοίπους  εργασίας,  εφαρμοζομένων  των  διατάξεων  του Αρθ-3  του  παρόντος  και  κατά  τας  υποδείξεις  της  ΕΕΑΕ.