ΑΡΘΡΟΝ 7.ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ-7.ΕΙΔΙΚΑΙ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

           1.  Δια  την  κατεδάφισιν  παλαιών  κτισμάτων  ή  την  αφαίρεσιν λειτουργικών  ή  διακοσμητικών  στοιχείων  εξ  αυτών  ως  και  δια  την καθαίρεσιν  εξοπλισμού  ιδιωτικών  και  δημοσίων  χώρων  (μάνδραι, λιθόστρωτα,  κρήναι,  φρέατα,  κοπή  αξιολόγων  δένδρων  κλπ.) απαιτείται  άδεια.  Η  σχετική  άδεια  κατεδαφίσεως  ή  καθαιρέσεως παρέχεται  μόνον  κατόπιν  εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ  ή  κατά  περίπτωσιν  του ΥΠΠΕ. 
           2.  Δια  την  διαμόρφωσιν  ακαλύπτων  χώρων  των  οικοπέδων 
επιτρέπονται  μόνον  αι  απολύτως  αναγκαίαι  εκσκαφαί. Εις  περίπτωσιν  κεκλιμένου  εδάφους  επιτρέπεται  η  διαμόρφωσις του  οικοπέδου  δι'  αναλημματικών  τοίχων  ή  πρανών  μεγίστου  ύψους ενός  και  ημίσεος  (1,50)  μέτρου,  από  του  φυσικού  εδάφους. 
           Παρέκκλισις  του  ανωτέρου  μεγίστου  ύψους  επιτρέπεται  κατόπιν εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ  ή  -  κατά  περίπτωσιν  -  του  ΥΠΠΕ  και  μόνον εις  περιπτώσεις  όπου  τούτο  επιβάλλεται  απολύτως  δια  λόγους τεχνικούς  ή  αισθητικούς,  και  υπό  την  προυπόθεσιν  ότι  η  κατασκευή αύτη  δύναται  να  ενταχθή  αισθητικώς  εις  το  περιβάλλον. 
           3.  Εις  περίπτωσιν  κατασκευής  τοίχων  αντιστηρίξεως,  ούτοι διαμορφούνται  από  απόψεως  υλικού  και  τρόπου  κατασκευής,  συμφώνως προς  τα  παραδοσιακά  πρότυπα  και  τας  υποδείξεις  της  ΕΕΑΕ  ή  -  κατά περίπτωσιν  -  του  ΥΠΠΕ. 
           4.  Δεν  έχει  εφαρμογήν  το  Αρθ-102  του  ΓΟΚ/73  δια  τους οικισμούς  του  παρόντος  Δ/τος.