ΑΡΘΡΟΝ 6. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ-6. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 

           1.  Δια  την  επισκευήν  και  αποκατάστασιν  παλαιών  κτιρίων, αντιπροσωπευτικών  της  παραδοσιακής  αρχιτεκτονικής,  χορηγείται άδεια  οικοδομικών  εργασιών  κατόπιν  εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ  έστω  και εάν  αι  αναγκαίαι  να  εκτελεστούν  εργασίαι  αντίκεινται  εις  τας διατάξεις  του  παρόντος  Διατάγματος. 

           Εις  τας  ως  άνω  περιπτώσεις  επιτρέπεται  η  προσθήκη  κατ' επέκτασιν  απαραιτήτων  χώρων  δια  την  εξυπηρέτησιν  της  λειτουργίας του  κτιρίου,  όπως  λουτρού  και  κουζίνας,  εφ'  όσον  δεν  υπάρχουν  ή δεν  δύνανται  να  δημιουργηθούν  εντός  του  υπάρχοντος  κτίσματος, καθώς  και  η  κατασκευή  φούρνου  κατ'  επέκτασιν  ή  ανεξαρτήτως  του κτιρίου  κατόπιν  εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ.  Η  ύπαρξις  και  η  θέσις  της παλαιάς  οικοδομής  εντός  του  οικοπέδου  θ'  αποδεικνύεται  δια φωτογραφιών,  θεωρημένων  υπό  της  Δημοτικής  Αρχής. 
           2.  Προκειμένου  περί  κτισμάτων  ερειπωμένων  ή  κατεδαφιστέων ως  ετοιμορρόπων  ή  επικινδύνων,  αντιπροσωπευτικών  της  παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,  επιτρέπεται  η  αναστήλωσίς  των  έστω  και  εάν  αι απαιτούμεναι  να  εκτελεσθούν  εργασίαι  αντίκεινται  εις  τας διατάξεις  του  παρόντος  Διατάγματος,  κατόπιν  όμως  τεκμηριωμένης ερεύνης,  εκ  της  οποίας  θα  προκύπτη  η  ακριβής  μορφή  του  κτίσματος και  κατόπιν  εγκρίσεως  κατά  περίπτωσιν  της  ΕΕΑΕ  ή  του  ΥΠΠΕ.