ΑΡΘΡΟΝ 5. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟΝ 5.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑΙ  ΧΡΗΣΕΙΣ

 
           Εντός  των  ορίων  των  οικισμών  του  Αρθ-1  του  παρόντος επιτρέπεται  η  ανέγερσις  κτιρίων  κοινής  ωφελείας  και  κοινωνικού εξοπλισμού,  απαγορεύεται  όμως  η  κατασκευή  οιουδήποτε  κτιρίου, έστω  και  κοινωφελούς  η  χρήσις  του  οποίου  θα  ωχλούσε  απαραδέκτως την  περιοχήν,  κατά  την  κρίσιν  της  ΕΕΑΕ.  Επίσης  απαγορεύεται  η χρησιμοποίησις  ακαλύπτων  χώρων  δι'  απορρίμματα.