ΑΡΘΡΟΝ 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ 4.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ

 
           1.  'Εκαστον  έργον  υποδομής  των  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας (ΔΕΗ,  ΟΤΕ  κλπ.)  επιβάλλεται  να  είναι  υπόγειον. 
           Η  τοποθέτησις  των  μετρητών  ηλεκτρικού  ρεύματος  κλπ.  ως  και παντός  ετέρου  στοιχείου  των  παροχών  των  Οργανισμών  Κοινής Ωφελείας  επιβάλλεται  να  γίνεται  εις  μη  προβαλλομένην  θέσιν  των κοινοχρήστων  χώρων. 
           Οι  Οργανισμοί  Κοινής  Ωφελείας  (ΔΕΗ,  ΟΤΕ  κλπ.)  υποχρεούνται ν'  αναλαμβάνουν  ιδίαις  δαπάναις  την  εγκατάστασιν  ή  την αναμόρφωσιν  και  βελτίωσιν  των  εγκαταστάσεών  των  εις  την  περιοχήν ώστε  να  διατηρήται  η  μορφή  του  συνόλου.  Επίσης  υποχρεούνται  ν' αναλαμβάνουν  την  αποκατάστασιν  της  αρχικής  μορφής  οδών  και κοινοχρήστων  χώρων  εις  τους  οποίους  επενέβησαν  δια  την εγκατάστασιν  των  δικτύων  των. 
           2.  Εκάστη  εργασία  αφορώσα  εις  την  διαμόρφωσιν, τροποποίησιν  ή  ανάπλασιν  κοινοχρήστων  χώρων  (οδών,  πλατειών, κρηπιδωμάτων  κλπ.)  εκτελείται  κατά  τρόπον  προσαρμοζόμενον  εις  τα παραδοσιακά  πρότυπα  και  κατόπιν  εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ. 
           3.    Δεν  επιτρέπεται  η  καταστροφή  ή  η  αλλαγή  οποιουδήποτε στοιχείου  των  κοινοχρήστων  χώρων  ως  πλακοστρώσεων,  οδών  και πλατειών,  φρεάτων,  κρηνών,  αναβαθμών,  δένδρων  και  τοξωτών ανοιγμάτων. 
           Εις  περίπτωσιν  κατά  την  οποίαν  συντρέχουν  σοβαροί  λόγοι  δια την  κατεδάφισιν  ή  αντικατάστασιν  ή  αναμόρφωσιν  τινός  εκ  των  άνω στοιχείων  των  κοινοχρήστων  χώρων  απαιτείται  έγκρισις  της  ΕΕΑΕ. 
           4.  Η  επικάλυψις  των  οδών  και  πλατειών  επιβάλλεται  να γίνεται  κατά  τους  παραδοσιακούς  τρόπους  κατασκευής  ή  με  σύγχρονα υλικά  κατόπιν  εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ. 
             5.  Δεν  επιτρέπονται  χώροι  σταθμεύσεως  των  παντός  τύπου οχημάτων  εντός  του  παραδοσιακού  πυρήνος  των  οικισμών  και  εις ουδεμίαν  περίπτωσιν  επί  των  πλατειών  και  των  αξιολόγων κοινοχρήστων  χώρων  αυτών. 
             6.  Προ  της  χαράξεως  επαρχιακής,  κοινοτικής  ή  δημοτικής οδού  απαιτείται  έγκριση  της  μελέτης  υπό  της  ΕΕΑΕ  ήτις  δέον  να κοινοποιήται  εις  τους  αρμοδίους  φορείς  εγκαίρως  (Δ/νσιν Παραδοσιακών  Οικισμών  της  Γενικής  Δ/νσεως  Οικισμού,  ΕΟΤ,  ΥΠ.Π.Ε. κλπ.)  προς  ενημέρωσιν.