ΑΡΘΡΟΝ 3. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΟΓΚΩΝ - ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΘΡΟΝ 3.  ΣΥΝΘΕΣΙΣ  ΟΓΚΩΝ  -  ΔΙΑΤΑΞΙΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ  - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                           1.  Η  διαμόρφωσις  των  όγκων  των  κτιρίων  επιβάλλεται  να προσαρμόζεται  εις  τα  παραδοσιακά  πρότυπα  του  περιβάλλοντος,  ως προς  την  κλίμακα,  τας  αναλογίας  και  την  σύνθεσιν  των  επί  μέρους όγκων. 
           Η  ΕΕΑΕ  δύναται  να  επιβάλη  τροποποιήσεις  προκειμένου  να επιτευχθή  περαιτέρω  ανεξαρτοποίησις  τμημάτων  του  όγκου  του κτιρίου,  μέχρι  και  της  δημιουργίας  πλειόνων  απολύτως διακεκριμένων  κτιρίων,  εάν  τούτο  επιβάλλεται  από  τας  συνθήκας  και τα  παραδοσιακά  πρότυπα  του  περιβάλλοντος. 
           2.  Η  επικάλυψις  των  κτιρίων  γίνεται  με  δώμα  δυναμένης  να επιβληθή  και  της  στέγης  εις  περιοχάς  όπου  κυριαρχεί  αύτη. 
           'Οπου  επιβάλλεται  στέγη,  αύτη  θα  κατασκευάζεται  με  τας απολύτως  ελαχίστας  κατά  τα  παραδοσιακά  πρότυπα  κλίσεις  και  πάντως όχι  μεγαλυτέρας  των  είκοσι  πέντε  επί  τοις  εκατό  (25%).  Η 
επικάλυψις  της  στέγης  θα  γίνεται  δια  κεράμων.  Η  κατάληξις  της στέγης  θα  γίνεται  κατά  τα  παραδοσιακά  πρότυπα. 
           Η  κατασκευή  της  στέγης  κατά  τ'  ανωτέρω  είναι  υποχρεωτική έστω  και  εάν  άνωθεν  του  κατασκευαζόμενου  κτιρίου  προβλέπεται  ή επιτρέπεται  η  κατασκευή  επί  πλέον  ορόφου. 
           Απαγορεύεται  η  έναρξις  και  εκτέλεσις  των  οικοδομικών εργασιών  αίτινες  ακολουθούν  τας  τοιαύτας  του  φέροντος  οργανισμού και  των  τοίχων  πληρώσεως  του  κτιρίου  προ  της  πλήρους  περατώσεως των  εργασιών  κατασκευής  της  στέγης  και  της  επικεραμώσεως  αυτής. 
           3.  Αι  όψεις  των  κτιρίων  δέον  όπως  προσαρμόζονται  εις  τα παραδοσιακά  πρότυπα  του  περιβάλλοντος.  Αι  διακοσμητικαί  προεξοχαί και  στοιχεία  θα  είναι  ως  εις  τα  παραδοσιακά  κτίρια  του  οικισμού. 
           Οι  χρωματισμοί  των  εξωτερικών  επιφανειών  των  κτιρίων  θα είναι  οι  επικρατούντες  ή  συχνά  επαναλαμβανόμενοι  εις  τα παραδοσιακά  κτίρια  του  οικισμού  (υδροχρώματα). 
           4.  Τα  ανοίγματα  των  όψεων  επιβάλλεται  ν'  ακολουθούν  τα παραδοσιακά  πρότυπα  τόσον  ως  προς  την  θέσιν  των  όσον  και  προς  την μορφήν  και  τας  συνήθεις  αυτών  αναλογίας  και  διαστάσεις. 
           5.  Τα  κουφώματα  των  κτιρίων  επιβάλλεται  να  είναι  ξύλινα, ειδικώτερον: 
           α)  Τα  υαλοστάσια  να  χωρίζονται  δι'  υποδιαιρέσεων  (καϊτίων) εις  τετράγωνα  ή  ορθογώνια  πλαίσια  κατά  τα  παραδοσιακά  πρότυπα. 
           β)  Τα  εξώφυλλα  δέον  να  είναι  ταμπλαδωτά  ή  καρφωτά (σανιδωτά). 
           γ)  Τα  ανοίγματα  των  καταστημάτων  να  είναι  περιορισμένων διαστάσεων,  τα  δε  κουφώματα  αυτών  να  είναι  αναλόγου  κατασκευής  με τα  παραδοσιακά  πρότυπα. 
           δ)  Επιτρέπεται  η  τοποθέτησις  σιδηρών  κιγκλιδωμάτων ασφαλείας  εις  παράθυρα  και  θύρας  μορφής  απλής. 
           ε)  Τα  εξωτερικά  κουφώματα  των  κτιρίων  επιβάλλεται  να  είναι μονόχρωμα. 
           6.  Επιτρέπεται  η  κατασκευή  ανοικτών  εξωστών  εν  προβόλω μεγίστου  πλάτους  ενός  μέτρου  (1  μ.)  και  μήκος  όχι  μεγαλυτέρου  του ημίσεος  (0,5)  του  μήκους  της  όψεως. 
           Οι  εξώσται  δέον  να  απέχουν  τουλάχιστον  ένα  μέτρο  (1  μ.)  εκ των  άκρων  των  όψεων.  Οι  εξώσται  των  πλαγίων  και  οπισθίων  όψεων των  κτιρίων  δέον  ν'  απέχουν  δύο  μέτρα  (2  μ.)  εκ  των  ορίων  του οικοπέδου  και  τέσσερα  μέτρα  (4  μ.)  εκ  των  έναντι  ιδιοκτησιών  των οδών. 
           Το  κατώτερον  σημείο  του  εν  προβόλω  εξώστου  δέον  ν'  απέχη  το ολιγότερον  τρία  μέτρα  (3  μ.)  από  το  κράσπεδον  του  πεζοδρομίου. 
           Απαγορεύονται  οι  γωνιακοί  ακάλυπτοι  εξώσται.  Τα κιγκλιδώματα  των  εξωστών  δέον  να  είναι  ξύλινα,  σιδηρά  ή  κτιστά, κατά  τα  παραδοσιακά  πρότυπα  και  συμφώνως  προς  τας  υποδείξεις  της ΕΕΑΕ.  Οι  ως  άνω  ανοικτοί  εξώσται  δεν  προσμετρώνται  εις  τον συντελεστήν  δομήσεως  του  οικοπέδου. 
           7.  Επιτρέπεται  η  διαμόρφωσις  υποστέγων  χώρων  εν  ισογείω εφαπτομένων  των  κτιρίων  μέχρις  επιφανείας  ίσης  προς  τέσσερα εκατοστά  της  επιφανείας  του  οικοπέδου,  μεγίστου  πλάτους  τριών μέτρων  (3  μ.)  και  μήκους  όχι  μεγαλυτέρου  του  ενός  τρίτου  (1)3) του  μήκους  της  όψεως  του  κτιρίου.  Ούτοι  δεν  προσμετρώνται  εις  τον συντελεστήν  δομήσεως  του  οικοπέδου. 
           8.  Αι  ανοικταί  κλίμακαι  δέον  όπως  προσαρμώζονται  κατά  την μορφήν,  τα  υλικά,  τον  τρόπον  κατασκευής  και  τους  χρωματισμούς  εις τα  παραδοσιακά  πρότυπα  του  περιβάλλοντος  και  εις  τας  υποδείξεις της  ΕΕΑΕ.  και  δεν  προσμετρώνται  εις  το  ποσοστό  καλύψεως  και  τον συντελεστήν  δομήσεως  του  οικοπέδου. 
           9.  Η  περίφραξις  κατά  το  πρόσωπον  των  οικοπέδων  θα  γίνεται κατά  τα  παραδοσιακά  πρότυπα  με  συμπαγήν  βάση  και  κιγκλίδωμα. 
           Η  κατασκευή  άλλης  μορφής  περιφράξεως  ως  προς  το  ύψος,  την μορφήν  και  τα  χρησιμοποιούμενα  υλικά  υπόκειται  εις  την  κρίσιν  της ΕΕΑΕ. 
           10.  Δεν  επιτρέπεται  γενικώς  η  ανάρτησις  φωτεινών  επιγραφών ή  διαφημίσεων.  Επιτρέπεται  η  ανάρτησις  απλών  επιγραφών  κοινών  ή εγχρώμων  κατόπιν  εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ  ήτις  θέλει  εγκρίνει  και  την θέσιν,  τας  διαστάσεις  και  την  μορφήν  αυτών. 
           Αι  επιγραφαί  πρέπει  να  είναι  αναγεγραμμέναι  εις  την Ελληνικήν  γλώσσαν.  Επιτρέπεται  η  ύπαρξις  ομού  μετά  της  Ελληνικής επιγραφής  και  ξενογλώσσων  τοιούτων  (μεταφραζουσών  την  Ελληνικήν) υπό  τον  όρο  ότι  τα  ξενόγλωσσα  στοιχεία  δεν  θα  υπερβαίνουν  εις μέγεθος  τα  Ελληνικά. 
           11.    Δεν  επιτρέπεται  η  ανάρτησις  επιγραφών  επί  στηθαίων δωμάτων,  εξωστών  και  κλιμάκων,  καθώς  και  η  τοποθέτησις  ικριωμάτων εν  γένει  επί  των  δωμάτων  των  κτιρίων,  εντός  των  ακαλύπτων  χώρων των  οικοπέδων  και  των  κοινοχρήστων  χώρων  του  οικισμού. 
           Ομοίως  δεν  επιτρέπεται  η  τοποθέτησις  διαφημίσεων  εις  χώρους με  ιδιαίτερα  φυσικά  χαρακτηριστικά  και  αρχαιολογικούς  τοιούτους. 
           12.    Επιτρέπεται  η  κατασκευή  πετασμάτων  δια  μονοχρώμου υφάσματος  μόνον  εις  περιπτώσεις  καταστημάτων,  χώρων  παραμονής ατόμων  και  κέντρων  αναψυχής  κατόπιν  εγκρίσεως  της  ΕΕΑΕ. 
           13.  Επιβάλλεται  η  εγκατάστασις  ανά  έκαστον  οικοδομικόν τετράγωνον  μιας  ομαδικής  κεραίας  τηλεοράσεως  και  εις  μη προβαλλομένην  θέσιν. 
           Εφ'  όσον  υπάρχουν  εις  οικοδομικόν  τετράγωνον  μία  ή  πλείονες μεμονωμέναι  κεραίαι,  αύται  αντικαθίστανται  δια  μιας  εξυπηρετούσης ολόκληρον  το  οικοδομικόν  τετράγωνον. 
           Εις  περίπτωσιν  καθ'  ην  ,  δι'  οιονδήποτε  λόγον,  δεν  είναι εφικτή  η  εγκατάστασις,  κατά  τα  ως  άνω  ομαδικής  κεραίας τηλεοράσεως,  αι  μεμονωμένως,  εγκαθιστάμεναι  τοιαύται,  δέον  να τοποθετώνται  εγγύς  του  κτιρίου  και  της  περιφράξεως,  ώστε  να  μην είναι  αισθητή  η  παρουσία  των,  υπό  την  προϋπόθεσιν  ότι  θα  είναι δυνατή  η  λήψις  του  οπτικού  και  ακουστικού  σήματος.