ΑΡΘΡΟΝ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟΝ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

1. Χαρακτηρίζονται δια του παρόντος ως παραδοσιακοί οικισμοί, πέραν των δια του ΠΔ/19-10-78 "περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινων του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών" (ΦΕΚ-594/Δ/13-11-78) ήδη χαρακτηρισθέντων ήτοι Καλύμνου, Βαθύς, Τελένδου και Ψερίμου και οι κάτωθι οικισμοί του Δήμου Καλυμνίων: Αργινώντα, 'Αργος, Βοθύνοι, Εμπορειός, Καμάριο, Μασσούριο, Μυρτιαί, Πάνορμος, Σκάλια και Χωρίον (Χώρα). 

2. Οι οικισμοί οι χαρακτηριζόμενοι ως παραδοσιακοί δια της παρ.1 του παρόντος άρθρου ως και οι χαρακτηρισθέντες δια του ΠΔ/19-10-78 (ΦΕΚ-594/Δ/13-11-78) διαχωρίζονται από απόψεως όρων δομήσεως εις πέντε (5) τομείς υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ και Ε. 
α) Εις τους τομείς Α, Β, Γ, και Δ υπάγονται τμήματα των οικισμών Καλύμνου (Ποθαίας) και Χωρίου (Χώρας) ως ταύτα εμφαίνονται εις το υπό Γεν. Διευθυντού Οικισμού Θεωρημένον δια της υπ'αρ.Γ.20646/80 πράξεως αυτού, σχετικόν πρωτότυπον διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000 περικλειόμενα δια συνεχούς μελαίνης γραμμής. 
β) Εις τον τομέα Ε υπάγονται: 1) το υπόλοιπον τμήμα εκάστου των άνω οικισμών Καλύμνου (Ποθαίας) και Χωρίου (Χώρας) ως εμφαίνεται εις το ανωτέρω διάγραμμα του εδαφ.α της παρούσης παραγράφου και 2) οι οικισμοί Αργινώντα, 'Αργος, Βαθύς, Βοθύνιοι, Εμπορειός, Καμάριο, Μασσούριο, Μυρτιαί, Πάνορμος, Σκάλια, Τέλενδος και Ψέριμος.