Άρθρο 11 - 12 - Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση στην επιτροπή του άρθρου 12 Τα πλήρη άρθρα στο τέλος του καταλόγου

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με γνήσιο της υπογραφής
 3. Τελευταίο Ε9 στην οποία να αναφέρεται το ακίνητο ανεξαρτήτως αν αναφέρονται η όχι τα αυθαίρετα
 4. Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχανικού
 5. Φωτογραφίες
 6. Σχέδια:
  1. Αν υπάρχει οικοδομική άδεια
   1. Στέλεχος της άδειας
   2. Τοπογραφικό Διάγραμμα 
   3. Σχέδιο Κάλυψης 
   4. Κατόψεις (προσοχή στις οριζόντιες/κάθετες με άδεια πριν από 8.9.1983)
   5. Τομή
  2. Αν δεν υπάρχει άδεια η δεν μπορεί να βρεθεί
   1. Τοπογραφικό εξαρτημένο (κατά την παρ. 1γ του άρθρου 3. Το τοπογραφικό πρέπει να είναι για όλο το ακίνητο και στις περιπτώσεις που έχουμε οριζόντιες/κάθετες ιδιοκτησίες με αδυναμία αποτύπωσης του συνόλου, θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στην Τεχνική έκθεση 
   2. Δεν ζητάει σχέδιο κάλυψης !!!! 
   3. Κάτοψη
   4. Τομή 
  3. Σε περίπτωση απώλειας φακέλου της άδειας
 7. Δημόσια έγγραφα η αεροφωτογραφίες που αποδεικνύουν τον χρόνο κατασκευής
 8. Στατικό έλεγχο (με βάση αναμενόμενη Υπουργική απόφαση)
  1. Δελτίο Δομικής τρωτότητας για κατοικίες, τουριστικά καταλύματα η κτίρια που δεν περιλαμβάνονται στο 
  2. Μελέτη στατικής επάρκειας εντός 5 ετών για:
   1. Κτίρια κοινωφελούς χρήσης
   2. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
   3. Θρησκευτικοί χώροι
   4. Εμπορικά καταστήματα
   5. Τράπεζες, οργανισμοί, δημόσιες υπηρεσίες
   6. Βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια
 9. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, εξαιρουμένων των κατοικιών) για ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο γειώσεων και λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εντός 5 ετών
 10. Παράβολο από 500-10.000 €
 11. Έντυπο υπολογισμού του προστίμου

Άρθρο 12 - Επιτροπή ελέγχου

Παράγραφος 2 - Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Τεχνική Έκθεση
 3. Φωτογραφική τεκμηρίωση της πρόχειρης κατασκευής ;;;;
 4. Τοπογραφικό
 5. Αποδεικτικά χρόνου κατασκευής
 6. Αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής;;;;; Τι εννούν;;;;